Algemene Voorwaarden en Privacy Beleid

Algemene voorwaarden ZilverFitness en privacy beleid

 

1. Algemeen

1.1 U bent lid van ZilverFitness vanaf de ingangsdatum van de Proefmaand waar u zich voor heeft ingeschreven.

1.2 De daadwerkelijke ZilverFitness training vindt plaats bij één van de deelnemende locaties, veelal een CrossFit Trainingslocatie, hierna te noemen ‘Trainingslocatie’.

1.3 ZilverFitness zorgt voor werving, administratie en facturatie van haar leden. ZilverFitness zorgt ervoor dat haar leden kunnen trainen bij een deelnemende Trainingslocatie, in een kleine groep gelijkgestemden, in principe volgens een door ZilverFitness ontwikkeld lesprogramma.

1.4 De deelnemende Trainingslocatie verzorgt de daadwerkelijke training voor het ZilverFitness Lid.

1.5 De Trainingslocatie wordt geadviseerd om het lesprogramma toe te passen maar heeft ook het recht om zelf ontwikkelde trainingen aan te bieden tijdens de ZilverFitness lesuren.

1.6 De deelnemende Trainingslocatie is er zelf verantwoordelijk voor dat alle trainingen (workouts, Workout of the Day (WoD’s)) zijn toegespitst op de specifieke senioren doelgroep. ZilverFitness heeft geen inzage in de inhoud van de programmering van de Trainingslocatie.

1.7 Deze algemene voorwaarden gelden in de verhouding tussen het Lid en ZilverFitness. Op de verhouding tussen het Lid en de deelnemende Trainingslocatie zijn de (algemene) voorwaarden van de betreffende Trainingslocatie van toepassing.

 

2. Voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van ZilverFitness en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen ZilverFitness en het Lid.

2.2. ZilverFitness is gerechtigd om de voorwaarden die op het lidmaatschap van toepassing zijn te wijzigen. ZilverFitness zal het Lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden in werking op de eerste dag van de nieuwe kalendermaand na de bekendmaking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast.

 

3. Lidmaatschap

3.1. Het lidmaatschap van ZilverFitness is altijd voor minimaal een periode van een maand en gaat in vanaf de ingangsdatum van de Proefmaand. Deze ingangsdatum wordt onder andere vermeld in de bevestigingsmail die we automatisch versturen na de aanmelding.

3.2. Het lidmaatschap kan ingaan op iedere gewenste datum en begint met een ‘proefmaand’. Deze proefmaand gaat in op de bij 3.1 vermelde ingangsdatum, tot diezelfde datum 30 dagen later.

3.3 Als het Lid na de proefmaand bij ZilverFitness blijft trainen, dan gaat de lidmaatschapsvorm in die het Lid online of telefonisch heeft aangegeven. De lidmaatschapsvorm is maandelijks te wijzigen.

3.4. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van ZilverFitness worden overgedragen.

3.5. ZilverFitness behoudt zich het recht voor om nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

3.6. Het Lid mag gedurende de specifieke ZilverFitness openingstijden trainen bij de Trainingslocatie waar het Lid traint. De specifieke Trainingslocatie en de openingstijden staan vermeld in de ZilverFitness app en onder de login op de ZilverFitness website (onder andere in het lesrooster en bij ‘Mijn Abonnementen’). Dit alles volgens de mogelijkheden van het specifieke soort lidmaatschap van het Lid. Meer informatie over de soorten lidmaatschappen is te vinden op www.zilverfitness.nl.

 

4. Lidmaatschapsgelden

4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid per kalendermaand te worden voldaan. Dit is mogelijk via SEPA automatische incasso, of per banktransactie.

4.2. Het is mogelijk dat het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de euro incassomachtiging. Daarmee kan het Lid dus een aantal dagen of weken eerder gebruik maken van de ZilverFitness lessen. In dat geval is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra kalenderdagen.

4.3. ZilverFitness behoudt zich het recht voor om achterstallige bedragen te innen via SEPA automatische incasso.

4.4. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar, en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan ZilverFitness te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en lessen van ZilverFitness tot het moment dat zijn/haar uitstaande schuld is voldaan.

4.5. Als ZilverFitness over moet gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, dan is het Lid administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving. Dit met een minimum van 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan ZilverFitness het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente als die hoger is.

4.6. Voor het aangaan van een Lidmaatschap betaalt het Lid het tarief geldend voor de Trainingslocatie die van toepassing is. ZilverFitness kan tijdelijke acties en verschillende kortingsvormen aanbieden op dit reguliere tarief.

4.7. Alle prijzen zijn inclusief btw. ZilverFitness is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de btw.

4.8. ZilverFitness is bevoegd om ieder kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te herzien.

 

5. Privacy

5.1. ZilverFitness verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de AVG, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

5.2. ZilverFitness verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van ZilverFitness en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van ZilverFitness.

5.3. Het Lid heeft het recht van inzage-, correctie- en verzet met betrekking tot de van hem/haar verwerkte persoonsgegevens. Het Lid kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn persoonsgegevens, en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan ZilverFitness.

 

6. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

6.1. Als het Lid zijn lidmaatschap niet 14 kalenderdagen voor de einddatum van de initiële contractduur van 1 maand schriftelijk, dan wel per e-mail, bij ZilverFitness opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd met een extra kalendermaand en blijft een opzegtermijn van 14 kalenderdagen gelden.

6.2. De opzegging kan worden gedaan middels een eigen opzegbrief of per e-mail. Een schriftelijke opzegging dient het Lid te richten aan ZilverFitness, Graaf Janlaan 68, 3708 GP, Zeist. In het geval het Lid per e-mail wil opzeggen kan dat naar info@ZilverFitness.nl.

6.3. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen, adviseert ZilverFitness deze per aangetekende post te verzenden.

6.4. Tussentijds beëindigen van het lidmaatschap van 1 maand is niet mogelijk.

6.5. ZilverFitness mag het lidmaatschap te allen tijde schriftelijk (e-mail) ontbinden met een opzegtermijn van een maand. ZilverFitness mag het lidmaatschap onmiddellijk ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:

a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;

b. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;

c. als het Lid de huisregels van de Trainingslocatie waar hij/zij traint niet naleeft, of als het Lid de toegang is geweigerd of ontzegd.

Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijn opeisbaar.

 

7. Opschorting (tijdelijk stopzetten)

7.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, letsel, of een lange vakantie kan met toestemming van ZilverFitness het lidmaatschap tijdelijk, voor een periode van minimaal 4 aaneengesloten weken, worden opgeschort.

7.2. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

7.3. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting.

7.4 Per opschorting rekent ZilverFitness € 15,00 euro aan administratiekosten.

 

8. Openingstijden

8.1. Met betrekking tot de openingstijden is ZilverFitness afhankelijk van de openingstijden van de deelnemende Trainingslocaties. Deelnemende Trainingslocaties kunnen zelf bepalen om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens feestdagen en schoolvakanties.

8.2. ZilverFitness is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een Trainingslocatie, in overleg met deze Trainingslocatie, tijdelijk of blijvend te wijzigen.

8.3. ZilverFitness is bevoegd om, in overleg met een Trainingslocatie, deze te sluiten vanwege reparatie- of onderhoudswerk. Als de Trainingslocatie om welke reden dan ook 14 dagen of langer geen lessen kan verzorgen, dan gaat het Lid ermee akkoord dat hij/zij bij een door ZilverFitness aangewezen en met ZilverFitness gelieerde onderneming kan sporten. Dit voor de duur van de verhindering, en met dien verstande dat die andere onderneming binnen een straal van 15 km van de Trainingslocatie ligt.

 

9. Klachten en Informatieverplichting

9.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk of per mail, aan ZilverFitness te worden doorgegeven.

9.2. In geval van klachten met betrekking tot ZilverFitness dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot ZilverFitness en in tweede instantie tot de coach van de desbetreffende Trainingslocatie.

 

10. Personal Training

10.1. Op meerdere Trainingslocaties bieden derden zogenaamde ‘personal training’ aan. Personal training is niet bij het lidmaatschap inbegrepen.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1. ZilverFitness is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook. Het Lid staat er voor in dat er geen medische bezwaren zijn tegen deelname aan de trainingen.

11.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijk voor verzekering tegen ongevallen en het verzekeren van zijn/haar persoonlijke bezittingen. Noch ZilverFitness, noch zijn medewerkers, noch de (ingehuurde) coaches, noch derden, kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het terrein van de Trainingslocatie.

 

12. Slotbepalingen

12.1. Afspraken tussen het Lid en ZilverFitness kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

12.2. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

 

ZilverFitness

Graaf Janlaan 68, 3708 GP, Zeist

030-7523548

info@zilverfitness.nl

www.zilverfitness.nlHulp nodig? Bel 030-752 35 48

Bel Ons